Select a specific search field:  Select a specific format: 

Banner : ROCKISLAND

ROCKISLAND

 ︎ ︎ ︎favorites

Rock Island is the biggest records store in St.Petersburg, Russia. We offer wide range of new and pre-owned records, CDs, DVD, VHS.

 
 
 

page 1 / 269   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 269 > >>
 
Artist-Title
Format
Grading
Price
Buy
nine horses
money for all


- Russia GP 07 GT 000846
Price : 4.24 €
Format : CD
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
CD
VG+/VG+
4.24 €
nine horses
snow borne sorrow


- Russia GP 05 GT 000443
Price : 4.24 €
Format : CD
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
CD
VG+/VG+
4.24 €
Price : 2.12 €
Format : CD
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
CD
VG+/VG+
2.12 €
Price : 2.12 €
Format : CD
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
CD
VG+/VG+
2.12 €
Price : 1.59 €
Format : CD
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
CD
VG+/VG+
1.59 €
Price : 2.12 €
Format : CD
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
CD
VG+/VG+
2.12 €
anguish
symmetry


- Russia
Price : 3.18 €
Format : CD
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
CD
VG+/VG+
3.18 €
Price : 10.15 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
10.15 €
Price : 10.15 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
10.15 €
ôðîíò (front)
mortal surgery


- Russia Listen To Trash W/F 666 13
Price : 84.75 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
84.75 €
Price : 6.78 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
6.78 €
Price : 5.08 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
5.08 €
òóõìàíîâ, äàâèä
íëî


- USSR Ìåëîäèÿ C60 18069-70
Price : 5.08 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
5.08 €
òîêàðåâ, âèëëè
íàä ãóäçîíîì


- USSR Ìåëîäèÿ C60 30479 004
Price : 5.08 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
5.08 €
ñòðàííûå èãðû
ñìîòðè â îáà


- USSR Ìåëîäèÿ C90 26851 004
Price : 6.78 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
6.78 €
Price : 2.12 €
Format : CD
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
CD
VG+/VG+
2.12 €
ñèíßß ïòèöà
îò ñåðäöà ê ñåðäöó


- USSR Ìåëîäèÿ C60 10865-6
Price : 6.78 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
6.78 €
ñåêðåò
áèò-êâàðòåò ñåêðåò


- USSR Ìåëîäèÿ C60 25573 005
Price : 8.47 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
8.47 €
ñáîðíèê
ìóçûêàëüíûé òåëåòàéï 2


- USSR Ìåëîäèÿ Ñ60 25311 001
Price : 5.08 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
5.08 €
Price : 8.47 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
8.47 €
ñáîðíèê
ëþáèìûå ïåñíè


- USSR Ìåëîäèÿ Ñ60 16935 007
Price : 5.08 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
5.08 €
ñáîðíèê
ðàäóãà - âûïóñê 2


- USSR Ìåëîäèÿ C60 12271-2
Price : 5.08 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
5.08 €
Price : 12.71 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
12.71 €
Price : 3.39 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
3.39 €
ñáîðíèê
ðàçãîâîð ñî ñ÷àñòüåì


- USSR Ìåëîäèÿ 33Ä 035363-4
Price : 5.08 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
5.08 €
ñáîðíèê
ìåëîäèè è ðèòìû


- USSR Ìåëîäèÿ 33Ñ 04739-40
Price : 5.08 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
5.08 €
Price : 2.54 €
Format : 7inch (SP)
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
7inch (SP)
VG+/VG+
2.54 €
Price : 12.71 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
12.71 €
Price : 12.71 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
12.71 €
ïóãà×åâà, àëëà
àëëà


- Russia Sintez 1-011-C-6
Price : 10.17 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
10.17 €
Price : 6.78 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
6.78 €
Price : 2.54 €
Format : 7inch (SP)
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
7inch (SP)
VG+/VG+
2.54 €
Price : 3.39 €
Format : 7inch (SP)
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
7inch (SP)
VG+/VG+
3.39 €
Price : 5.08 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
5.08 €
Price : 3.39 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
3.39 €
Price : 3.39 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
3.39 €
Price : 3.39 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
3.39 €
ïåòðîñßí, åâãåíèé
ìîíîëîãè


- USSR Ìåëîäèÿ Ì62 44699-700
Price : 2.54 €
Format : 7inch (SP)
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
7inch (SP)
VG+/VG+
2.54 €
Price : 8.47 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
8.47 €
Price : 5.08 €
Format : 7inch (SP)
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
7inch (SP)
VG+/VG+
5.08 €
ïàóëñ, ðàéìîíä
ìîé ïóòü


- USSR Ìåëîäèÿ C60 14211-2
Price : 6.78 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
6.78 €
Price : 6.78 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
6.78 €
Price : 3.39 €
Format : 7inch (SP)
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
7inch (SP)
VG+/VG+
3.39 €
Price : 3.39 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
3.39 €
íèêîëàåâ, èãîðü
ôàíòàñòèêà


- USSR Ìåëîäèÿ C60 29421 001
Price : 6.78 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
6.78 €
ìóðîìîâ, ìèõàèë
íîìåð 1


- USSR Ìåëîäèÿ C60 29709 003
Price : 6.78 €
Format : LP
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
LP
VG+/VG+
6.78 €
ìåëîìàíû
crazy wishes


- Russia April Sound
Price : 2.12 €
Format : CD
Cover condition : VG+ (Very Good +)
Media condition : VG+ (Very Good +)
CD
VG+/VG+
2.12 €
page 1 / 269   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 269 > >>

Unlisted item? Add it to my wish list here.

Shop information

 • Seller

  : ROCKISLAND
 • Catalogue

  : 12 873 items
 • Seller since

  : 02 - 2006
 • Total sales of all items

  : 2 076
 • Location

  : Russia

Seller Rating
(556 feedback)

 • Customer satisfaction :
 • Fill rate :
 • Confirmation response :
 • Shipping response :
Grading
Edition
Price
From € - EUR
To € - EUR